ข้อกำหนดการใช้งาน
ฟรีโฮส.ไทย

1.) ข้อความทั่วไป
1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนี้มีผลใช้บังคับระหว่าง ฟรีโฮส.ไทย (freehost.in.th) ในฐานะผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
1.2 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการซึ่งกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงได้ตกลงใช้บริการโดยลงทะเบียนเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพิมพ์ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และผู้ให้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทำสัญญากับผู้ให้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบัติ ตามข้อตกลงนี้ทุกประการ
1.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

2.) คำนิยาม
2.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ฟรีโฮส.ไทย (freehost.in.th)
2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงทำสัญญาใช้บริการของผู้ให้บริการไว้กับผู้ให้บริการ
2.3 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ว่าทำขึ้นในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช้บังคับกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและ หน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ซึ่งเห็นชอบแล้ว ทันทีเมื่อผู้ให้บริการได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ
2.4 “สมัครใช้บริการ” หมายถึง การทำรายการลงทะเบียนใช้บริการ เพื่อขอทำสัญญาเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต
2.5 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการและให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ บริการที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ

3.) นโยบายความเป็นส่วนตัว
3.1 เรามีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ ของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุดและจะไม่นำ ข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือจำหน่าย ต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด โดยผู้ให้บริการขอเรียนว่า ปัจจุบันผู้ให้บริการได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
3.2 ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่ เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

4.) การใช้งานบริการเว็บโฮสติ้งและบริการอื่นๆ
4.1 การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการและรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้ เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ห้ามใช้บริการไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
4.3 ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
4.4 ห้ามผู้ใช้บริการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ก็ตามต่อผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับอีเมล์นั้นๆ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
4.5 ผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้งย่อมต้องทราบดีว่ากำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้นถ้าผู้ใช้บริการรายใดใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการจะทำการตักเตือนในครั้งแรกและจะยกเลิกให้บริการในครั้งต่อไป หรืออาจยกเลิกให้บริการในครั้งแรกทันที ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.6 ห้ามใช้บริการในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ หรือข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม โปรแกรมเถื่อน โดยเฉพาะไฟล์ MP4, MP3, WMA ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมายที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดโดยโปรแกรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน
4.7 ห้ามใช้บริการเพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น Mail Bomb, Hack, Crack, DDoS, Spamming, Port Scanning, Phishing และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที
4.8 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
4.9 การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่แจ้งล่วงหน้าในทุกกรณี

5.) การสำรองข้อมูล
5.1 ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่า กรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลในทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับ คืนมาเท่าที่จะช่วยเหลือได้
5.2 กรณีที่เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหายจนไม่สามารถทำการกู้ข้อมูลคืนได้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องใดๆจากผู้ให้บริการ

6.) การเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน
6.1 ในการสั่งซื้อผู้ให้บริการจะให้ผู้ใช้บริการกำหนด Username และ Password ในการควบคุมจัดการ Email, FTP, Web Control Panel ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
6.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่และแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ที่ใช้ในการ สั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น

7.) การต่ออายุการให้บริการ
บริการไม่มีการหมดอายุเท่าที่ยังมีการใช้งานอยู่ ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบการใช้งาน Bandwidth ของทุกเว็บไซต์ หากไม่มีการใช้งานเกิน 3 เดือน จะระงับใว้ชั่วคราว หากไม่มีการติดต่อกลับภายใน 1 ปี จะทำการลบข้อมูลออกจาก server

8.) การเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
ผู้ ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการหรือยกเลิกบริการได้ตามความเหมาะสม

9.) ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ผู้ ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่าบริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี การหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราวและจากปัญหาที่ไม่ได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วนที่เหลือจากการใช้งานจริง หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ

10.) อื่นๆ
10.1 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ากรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครหรือยื่นคำขอใช้บริการ อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ หรือบริการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการในอนาคต ผู้ใช้บริการยังต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ
10.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้บริการ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการ หรือผ่านอีเมล์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที

สมัครใช้บริการฟรีโฮสติ้ง !